زنی از تاریخ "حــــورا بـرهـمـا" http://hoora.berahma.mihanblog.com 2019-08-17T23:39:29+01:00 text/html 2017-05-08T23:07:39+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما کتابهای صوتی پرشنگ http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/76 <font size="7"> </font><div align="center"><a href="www.parshangbook.ir" target="_blank" title="پرشنگ بوک"></a><div align="center"><font size="7"></font><a href="parshangbook.ir" target="_blank" title="سایت پرشنگ بوک"><div align="center"><font size="7"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><font style="font-weight: bold;">سلام به تمام دوستان</font></span><br><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><font style="font-weight: bold;">&nbsp;parshangbook</font></span><br><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><font style="font-weight: bold;">&nbsp;سایت کتاب صوتی است</font></span><br><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><font style="font-weight: bold;">کـتـابــــ صـوتــیــــ پـَرشَــنــگ</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim;"></span><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><font style="font-weight: bold;"> </font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim;"></span><br><span style="font-family: Mihan-Nassim;"></span> </font></div><div align="center"><div align="center"><font size="7"><div align="center"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><font style="font-weight: bold;"><br></font></span></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><font style="font-weight: bold;">Parshangbook.ir</font></span></div></font></div></div></a></div></div><font size="7"> </font> text/html 2016-03-07T15:12:33+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما زنی که خودش را دوست نداشت http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/72 <font size="7" face="Mihan-Koodak"> </font><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">زنی که خودش را دوست نداشت و</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">&nbsp;آدمهای زیادی در خرابه های قلبش مأوا گرفتند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">و التیام &nbsp;یافتند &nbsp;و به سفرشان ادامه دادند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">و تنها محبت را آموخته بود</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">ساده انگار بود</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">و یک روز</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">زنی که خودش را دوست نداشت</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">در ویرانه های قلب خودش مُرد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">و بوی تمام مردانی را گرفت&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">که روزگاری میگفتند دوستش دارند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">دروغ مأوای قلب خیلیهاست</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">&nbsp;دروغ سر آغاز زندگی بشر است</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">با دروغ می آییم و با دروغ می رویم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">و زنی که خودش را دوست نداشت</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">میان تمام بوها&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">بوی گیسوانش را یافت</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">بوی گیسوانی که تمام آدمها شیفته اش بودند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">بوی گیسوانش را بغل کرد و بوسید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">با لبهایی که بوسیدن را دور ریخته بود</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">گیسوان زن هنوز نفس میکشید &nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">زنی که یك روز می خواست خودش را دوست بدارد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">درتلگرام</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">&nbsp;"سیب و حوّا"</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">sibohavva@</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">&nbsp;</font></div><font size="7" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2013-12-16T21:17:15+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما مهمان من باش http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/67 <div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div> <div align="center"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;"><font size="7">بیا بنشین&nbsp;</font></span></div><font face="Mihan-Koodak" size="7"><div style="text-align: center;">مهمان من باش</div><div style="text-align: center;">یک استکان خون دل و9 ماه رویای جنین نیامده</div><div style="text-align: center;">و یک هفته هرشب عادت ماهانه برایت دم میکنم</div><div style="text-align: center;">بیا بنشین&nbsp;</div><div style="text-align: center;">مهمان من باش به آب&nbsp;</div><div style="text-align: center;">و سینه های بی شیر و لبهای بی بوسه&nbsp;</div><div style="text-align: center;">دستهای بی آغوش و شام هرشب شهوت نارس</div><div style="text-align: center;">بیا بنشین&nbsp;</div><div style="text-align: center;">مهمان من باش</div><div style="text-align: center;">بغض هایم را می شکنم</div></font></div><div align="center" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="7">&nbsp;میگذارم لای نان با صدای قلبی شکسته</font></div><div align="center" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;"><font size="7">&nbsp;با عطر عقده های خام توشه راهت&nbsp;</font></span></div><div align="center"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;"><font size="7">بعد به سفرت ادامه بده</font></span></div><font face="Mihan-Koodak" size="7"><div style="text-align: center;">تمام زنهای دنیا را بخر با کلمه هایت ...</div></font></div><div align="center"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;"><font size="7">&nbsp;دروغ هایت</font></span></div><font face="Mihan-Koodak" size="7"><div style="text-align: center;">رَحم که می کنی رَحِم ها باردار می شوند</div><div style="text-align: center;">مهربان نباش</div><div style="text-align: center;">مهمان باش چند روزی</div><div style="text-align: center;">مسافر باش همیشه</div><div style="text-align: center;">ولی سکه هایم را حساب کن</div></font></div> text/html 2013-08-08T16:09:41+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما ترانه : حورا برهما - خواننده و آهنگساز : پدرام امینی ابیانه - تنظیم کننده :بابک ارجمند http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/71 <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><a name="_GoBack"></a><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b>&nbsp;</p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://upload7.ir/images/64209367199733740594.jpg"></span></b></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><a title="" href="http://www.sibmusic.com/?lang=fa#!song/48236" target="_blank"><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font size="6" face="courier new,courier,monospace">لینک دانلود فیس بوک</font></span></b></a></span></b></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="5"><a title="" href="http://www.sibmusic.com/?lang=fa#!song/48236" target="_blank"> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="5"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif">&nbsp;فیس بوک<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> </span><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></font></font></span></b></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><font face="impact"><font size="5">A B C D E F <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><font face="impact"><font size="5"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>FACEBOOK<o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>یه آسمون آبی یه فیس بوک<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>با دوستای حسابی تو فیس بوک<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>یه دنیای مجازی یه فیس بوک</strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span>یه عمری خاله بازی تو فیس بوک<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>فیس بوک که میگن اینه<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>عکسا همه گلچینه<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>لایکا خیلی می چسبه<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span>کامنتا خیلی شیرینه<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>اونایی که تو فیس بوک<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span>عاشق و دل شکستن<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>آدم بدا، اینجا نیستن<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تو خونشون نشستن<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>همشون مهربون و با مرامن<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>همشون واسه آدم وقت میذارن<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>پسرا همه خوش تیپن<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دخترا همه سبزن<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>پسرا بادی بیلدینگن<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دخترا اهل دنسن<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>همه اهل دلن اهل رفاقت<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>همه نجیبن و اهل صداقت<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>همه اد میکنن و قرار میذارن<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span>انگار که دوست دیگه ای ندارن<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>اکسپت میکنن مسیج میذارن<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span>کلی واسه<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>هم حرف در میارن<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>یکی لایک میکنه یه لول میذاره<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span>یکی فحش میده چون ادب نداره<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>یکی از سر دلخوشی واسه تو<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ریلیشن شیپ میزنه که کم نیاره<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>یکی خسته و تنها از اون سر دنیا<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>یه مسیج میذاره برای آنجلینا<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="impact"><span><font size="4"><strong>Hi how ae you anjel<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></font></span></font></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="impact"><span><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span>Are you single?<o:p></o:p></strong></font></span></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="impact"><span><font size="4"><strong>انجل میگه<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></span></font></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="impact"><span><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Hello im fine tanx and you?<o:p></o:p></strong></font></span></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>خلاصه یه بغل حرفای تازه<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>شیک و پیک مثل<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ویترین مغازه<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>بعد میفهمه<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>یارو اهل ساوس<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>یه فروشنده جزء <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>تو یه مغازس<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>تازه میفهمه یارو حقه بازه<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>داره مخ میزنه دافارو نبازه<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>اسمش تقیه گذاشته<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>جرجیس<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بچه ها بهش میگن فرنگیس<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>چونکه ابروهاشو ور میداره<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>یه وقت فکر نکنی لیسانس نداره<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>لیسانسش آب و فاضلاب رشته<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>چون<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>اولویت زده این رشته<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>آخه علاقه داشته ولی کار نیست<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>هیچ کس مثل این یارو بیکار نیست <o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong>خلاصه جرجیس و میس آنجلینا<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></font></font></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>یه قرار میذارن توهتل رژینا <o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>بقیش باشه بعدن<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>وقتی قرار گذاشتن<o:p></o:p></strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="impact"><font size="4"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>بقیش باشه بعدن<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>وقتی قصشو ساختن</strong></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><o:p><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">ترانه سرا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;حورا برهما </font></o:p></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><o:p><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">خواننده وآهنگساز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;پدرام امینی ابیانه&nbsp;</font></o:p></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><o:p><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp; تنظیم کننده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="wingdings"> </font>بابک ارجمند</font></o:p></span></p></a></font></font></span></b> text/html 2013-08-08T15:58:54+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما سر همین 4 راه http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/70 <font size="7"> </font><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Koodak"><br></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Koodak">&nbsp;رباعی :</font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Koodak"><strong><font color="#000099"><a title="" href="http://www.chashm-hayash.blogfa.com/" target="_blank"> <p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33" color="#000099">آن کس که کلید خانه را دزدیده</font></strong></p> <p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33" color="#000099">گویا همه را توی آسانسور دیده</font></strong></p> <p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33" color="#000099">بوسیدن یار بی مکافات نبود</font></strong></p> <p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33" color="#000099">برخیز عزیز! گاومان زاییده</font></strong></p> <p align="center"><br></p> </a></font></strong></font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Koodak"><strong><font color="#000099"><a title="" href="http://www.chashm-hayash.blogfa.com/" target="_blank"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff6600"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">http://www.chashm-hayash.blogfa.com</font></font></a></font></strong></font></p><font size="7"> </font> text/html 2012-08-15T20:59:06+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما دانلود کتاب من عروسکم حورا برهما http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/68 <div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7">دانلود کتاب&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7">من عروسکم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7">حورا برهما</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-08-10T14:33:44+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما زن- ترانه و ملودی :حورا برهما http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/57 <font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><br><br><br><a title="" href="http://www.youtube.com/watch?v=rP5a2RaCdNM" target="_blank"><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/6416455730/%D8%AA_1.jpg" border="0" align="absMiddle" hspace="0"></a><br></font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">ترانه:</span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><br></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><br></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">من زنم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;من&nbsp; یه&nbsp; زنم</span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">زیر تیغ این نگاها هی دارم جون میکنم</span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">من یه عروسک قشنگم پشت ویترین مغازه</span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">قصه خریدنم رو نمیگم چون این یه رازه</span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">می دونی تو می دونی چرا&nbsp; زخمیه &nbsp;تنم</span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="text_exposed_show">اگه عاشق باشم انگار ،که&nbsp; تمام&nbsp; بودنم <br></span></span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="text_exposed_show">من زنم من یه زنم</span></span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="text_exposed_show">مادرم من مادر فردای فرزند شما <br></span></span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="text_exposed_show">من زمینم یه زمین پاکمو بی انتها</span></span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="text_exposed_show">کسی که منو می خواد باید آسمونی باشه</span></span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="text_exposed_show">واسه بچه من پدر مهربونی باشه</span></span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="text_exposed_show">من زنم من یه زنم</span></span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="text_exposed_show">زیر تیغ این نگاها هی دارم جون میکنم</span></span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="text_exposed_show">می دونی تو می دونی چرازخمیه تنم<br></span></span></font></h6><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="text_exposed_show">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="FONT-WEIGHT: bold"> </span><font style="FONT-WEIGHT: bold">اگه عاشق باشم انگار ،که تمام بودنم </font></span></span></font><font size="6" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span style="FONT-WEIGHT: bold" class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="text_exposed_show"><br>من زنم من یه زنم</span></span><br></font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> &nbsp; </font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak">روی لینک زیر کلیک کنین:</font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><a title="" href="http://s1.picofile.com/file/6422528168/Zan.mp3.html" target="_blank">زن فایل صوتی ترانه و ملودی : حورا برهما</a></font></div><div align="center"><br><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font></div><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}" align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"> <div id="id_4df8af119c6066d28195793" class="text_exposed_root text_exposed">&nbsp;ترانه زن در سال 1386 ساخته شد در استودیو برکه با صدای زیبای سمیرا </div></span></font></h6><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font><font size="6" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2012-08-08T12:00:50+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما زنی از تاریخ http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/65 <p style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7130633224/11h.jpg" alt="" border="0" align="texttop" vspace="0" hspace="0"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">من سراغ دریچه ای بارانی می روم که رو به افقی سبز گشوده می شود</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">به پیشواز کبوتری سرخ که از خاکسترش گل می روید</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">من از سمت ستاره ها به پیشواز مردی خواهم رفت</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">که با تمام ابعاد کج و معوج خیالش قابل پرستش است</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">و عاقبت به انتظار مردی خواهم ماند که با سکوتش سخن می گوید</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">من کسی هستم که با خود ققنوس سوغات می برد</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak"> و تنها آرزویش این است که باورش کنند و در پایان قصه...</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">پشت تمام این دریچه های خیس</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">یک افق به سمت پنجره تنهایی من سبز می شود</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">وقتی باران با تمام قطراتش انتظار مرا باور کند</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">من ثبت خواهم شد درتاریخ</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">زنی از جنس باران</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">خیس ِ خیس</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">به انتظار مردی بود دستفروش</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">که در خیابان تلخ تنهایی کبوتر سرخ می فروخت</font></p><p style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">من ثبت خواهم شد درتاریخ</font></p> text/html 2012-08-06T07:40:00+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما من عروسکم http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/3 <font size="6" face="Mihan-Koodak"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"> </span></font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA"></span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA"></span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">من عروسکم </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">یک عروسک قشنگ </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">که پشت ویترین نگاه ها </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">خاک میخورد </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">پشت این نگاه های زشت </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">تاب میخورد </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">من عروسکم</span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">عروسکی که با نوازشت </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">هلاک میشود </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">عروسکی که </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">در کنار قصه های تو </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>خواب می شود </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>با صدای لای لای تو </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">برای تو ....</span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">عروسکی </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">که از خجالت بو سه های<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>تو </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">آب می شود</span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">دلش بخاطر&nbsp;دلت</span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">کباب می شود </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">من عروسکم </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">عروسکی که پشت شیشه ی </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">دو چشم تو </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>خاک میخورد </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">برای<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>چشمهای تو </span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>هلاک میشود</span></b></font></span></font></p><p align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></span></font></p><p align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><strong>&nbsp;</strong></font></span></font></p><font size="6" face="Mihan-Koodak"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"> </span></font> text/html 2012-08-05T04:40:00+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما تکرار http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/2 <p></p><p></p><p align="center"><br></p><div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="5"></font></strong></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="5">خسته ام من خسته از تکرار</font></strong></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="5">&nbsp;</font></strong></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="5">خسته از آیینه و دیوار</font></strong></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="5">&nbsp;</font></strong></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="5">خسته از اشعار بادا مرگ</font></strong></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="5">&nbsp;</font></strong></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><font face="courier new,courier,monospace"><strong><font size="5">زنده باد چو به های دار</font></strong> </font></div> text/html 2012-08-02T13:07:11+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما هبوط http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/51 <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font></p><p align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/6407266596/2nge9h5.jpg" alt="" vspace="0" align="absmiddle" border="0" hspace="0"></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">من در هبوط سرنوشتم گم نخواهم شد </font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">در خلوت تنهای خود کژ دُم نخواهم شد </font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">گفتی که آدمها به ناچاری گرفتارند </font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">من تا ابد مانند این مردم نخواهم شد </font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>از کتاب من عروسکم :حورا برهما</strong></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> text/html 2012-07-30T21:54:57+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما عروسك http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/43 <p>&nbsp;</p> <p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5">گاهی وقتها </font></p> <p><br><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5">چقدر ساده عروسك می شویم</font></p> <p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5">&nbsp;نه لبخند می زنیم </font></p> <p><br><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5">نه شكایت میكنیم</font></p> <p><br><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5">فقط&nbsp; احمقانه سكوت می كنیم<br></font></p> text/html 2012-07-28T20:39:00+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما آدمکها http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/1 <div style="FONT-FAMILY: verdana,arial,helvetica,sans-serif; TEXT-ALIGN: center"><br></div><div style="FONT-FAMILY: verdana,arial,helvetica,sans-serif; TEXT-ALIGN: center"><font face="courier new,courier,monospace" size="5"><strong></strong></font></div><div style="FONT-FAMILY: verdana,arial,helvetica,sans-serif; TEXT-ALIGN: center"><font face="courier new,courier,monospace" size="5"><strong></strong></font></div><div style="FONT-FAMILY: verdana,arial,helvetica,sans-serif; TEXT-ALIGN: center"><font face="courier new,courier,monospace" size="5"><strong>ای آدمکهای شعاری <br><br>ای شعرهای استعاری <br><br>من خسته ام از بی قراری <br><br>در این سکوت اضطراری<br><br>حورا برهما <br></strong></font><br></div> text/html 2012-07-27T13:11:48+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما پستچی عشق http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/44 <p>&nbsp;</p> <p><font face="impact" size="5"><strong>من پستچی نیستم</strong></font></p> <p><font face="impact" size="5"><strong>فقط گاهی</strong></font></p> <p><font face="impact" size="5"><strong>عشقهای آدرس دار</strong></font></p><p><font face="impact" size="5"><strong> را</strong></font></p><p><font face="impact" size="5"><strong> پست می کنم</strong></font></p> text/html 2011-09-01T18:13:14+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما تولد http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/66 <H6 style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><FONT size=5><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT style="FONT-FAMILY: verdana,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=4>ر</FONT><FONT style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" size=4>وز تولد دختر فرا رسید <BR></FONT></FONT></SPAN></FONT></H6> <H6 style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><FONT size=5><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT style="FONT-FAMILY: verdana,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace">پسر با دسته گلی از گل رُز&nbsp; زرد و کادویی <BR></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></H6> <H6 style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><FONT size=5><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT style="FONT-FAMILY: verdana,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace">در دست آمد</SPAN> <BR></FONT></FONT></SPAN></FONT></H6> <H6 style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><FONT size=5><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT style="FONT-FAMILY: verdana,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace">هردو در کافی شاپ نشستند</SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></H6> <H6 style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><FONT size=5><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT style="FONT-FAMILY: verdana,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace">کمی با مهربانی به هم نگاه کردند </SPAN><BR style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace"><SPAN style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace"></SPAN></FONT></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" size=4><SPAN class=text_exposed_show><FONT style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></H6> <H6 style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><FONT size=5><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT size=4><SPAN class=text_exposed_show><FONT style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace">پسر گفت: هر چی فکر کردم چه هدیه ای</SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT><FONT size=4><SPAN class=text_exposed_show><FONT style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace"> به <BR></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></H6> <H6 style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><FONT size=5><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT size=4><SPAN class=text_exposed_show><FONT style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace">مناسبت تولدت بگیرم</SPAN></FONT></SPAN></FONT><SPAN class=text_exposed_show><FONT style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=4><FONT style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace"> </SPAN>که همیشه برات بمونه</FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></H6> <H6 style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><FONT size=5><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><SPAN class=text_exposed_show><FONT style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=4><FONT style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" size=4>&nbsp;به نتیجه ای نرسیدم</FONT> <BR></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></H6> <H6 style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><FONT size=5><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><SPAN class=text_exposed_show><FONT style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><FONT style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" size=4>دختر لبخندی زد و گفت : فقط خاطره ها می مونن </FONT><BR></FONT></SPAN></SPAN></FONT></H6> <H6 style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><FONT size=5><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><SPAN class=text_exposed_show><FONT style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><BR>حورا &nbsp; بـِرَهما</FONT></SPAN></SPAN></FONT></H6> <H6 class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><BR><SPAN class=text_exposed_show></SPAN></SPAN></H6> text/html 2011-07-16T00:18:12+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما http://27042704.blogfa.com http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/64 ای که مهـــــرت به دل و جـــان من افتاد ، دلم<br> <br> هســـــت با دیـــــدن روی تو فقـــــط شاد . دلم<br> <br> <br> <br> لاله داغی است ز عشق تو که پامـال شده ست<br> <br> در کویـــــر و نـــــوزد هیـــــچ بر آن بـاد . دلم<br> <br> <br> <br> هوســــش چنگ به زلف تو زدن بود که هست<br> <br> چه بـــــه جز سلسله ی زلـف توأش زاد .؟ دلم<br> <br> <br> <br> آرزویــــش نه بجــــــز شهد لبت بوده و هست<br> <br> بـــــه خـــــدا در طـــــلب از پـــــای نیفتـــاد دلم<br> <br> <br> <br> مســـــت شـــــد شامّه ام از نفـس گرم تو چون<br> <br> ریـــــه ام را بــه شمـــــیم تـــــو بخــور داد دلم<br><br><a href="http://27042704.blogfa.com/" target="_blank" title="">http://27042704.blogfa.com</a><br><br> text/html 2011-06-21T20:51:34+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما بدحجابی http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/63 <div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"> <a href="http://www.asriran.com/fa/news/169733"> بدحجاب‌ها جریمه نقدی می‌شوند + مصادیق بدحجابی </a> </h1> </div> <div class="subtitle" style="margin-right:20;margin-left:20;margin-bottom: 20px;">در رابطه با این جرایم در صورت باز داشت فرد، وی جهت رسیدگی به عدم رعایت مسایل اخلاقی و اجتماعی به دادسرا اعزام و قضات براساس نوع اتهام، فرد را جریمه نقدی می‌کنند.</div> <br>رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی در گفتگو با «نسیم» با بیان مصادیق بدحجابی و بدپوششی در پسران و دختران، اعلام کرد؛ بدحجاب‌ها جریمه نقدی می‌شوند.<br><br>سردار احمد روزبهانی با بیان مصادیق بدحجابی گفت: مصداق ما برای برخورد با هنجارشکنان در رابطه با نوع پوشش خانم‌ها عبارت است از شلوارهای تنگ، شلوارهای کوتاه، مانتوهای کوتاه وتنگ، آرایشهای غلیظ و شدید، شال‌های کوتاه، یقه‌های باز مانتو، پوشش‌های نامتعارف( غربی)، موهایی که از جلو شال و روسری بیرون باشند، موهایی که از پشت شال بیرون باشند.<br><br>وی در خصوص مصادیق بدحجابی در مورد آقایان هم گفت: پوشیدن لباسهایی که منقوش به نشان‌ها و علایم مبتذل و شیطان پرستی وتبلیغ اینطور مسایل باشد، آرایش‌های غیرمتعارفی که بتازگی در بین پسران جوان باب شده است، مدل‌های شیطان پرستی و گروه‌های غربی و مبتذل، دستبند و گردنبندهای گروه‌های غربی که تبلیغاتی برای این گروه‌ها و باعث ترویج شیطان پرستی می‌شوند، موهای فشن و مغایر با شرع سنن ایرانی اسلامی، از مصادیق بدپوششی در میان پسران است.<br><br>رئیس پلیس امنیت ناجا، با اشاره به برخورد جدی با هنجارشکنان افزود: در رابطه با این جرایم در صورت باز داشت فرد، وی جهت رسیدگی به عدم رعایت مسایل اخلاقی و اجتماعی به دادسرا اعزام و قضات براساس نوع اتهام ، فرد را جریمه نقدی می‌کنند.<br><br>روزبهانی اضافه کرد: فعلا آماری از دستگیر شده‌ها و تذکر داده شدها در دسترس نیست.<br><br>لازم به ذکر است، بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی، "هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.<br><br>علاوه بر این بر اساس تبصره این ماده قانونی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد".<br><br><br><br><br><div style="text-align: center;"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/169733/%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%20%20%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82%20%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C" target="_blank" title="">سایت</a></div> text/html 2011-05-06T08:14:57+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما از پندار نیک من -- هومن http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/62 <p><strong>در این خاک زرخیز ایران زمین<br>نبودند جز مردمی پاک دین<br><br>همه دینشان مردی و داد بود<br>وز آن کشور آزاد و آباد بود<br><br>چو مهر و وفا بود خود کیششان<br>گنه بود آزار کس پیششان<br><br>همه بنده ناب یزدان پاک<br>همه دل پر از مهر این آب و خاک<br><br>پدر در پدر آریایی نژاد<br>ز پشت فریدون نیکو نهاد<br><br>بزرگی به مردی و فرهنگ بود<br>گدایی در این بوم و بر ننگ بود<br><br>کجا رفت آن دانش و هوش ما<br>چه شد مهر میهن فراموش ما<br><br>که انداخت آتش در این بوستان<br>کز آن سوخت جان و دل دوستان<br><br>چه کردیم کین گونه گشتیم خوار؟<br>خرد را فکندیم این سان زکار<br><br>نبود این چنین کشور و دین ما<br>کجا رفت آیین دیرین ما؟<br><br>به یزدان که این کشور آباد بود<br>همه جای مردان آزاد بود<br><br>در این کشور آزادگی ارز داشت<br>کشاورز خود خانه و مرز داشت<br><br>گرانمایه بود آنکه بودی دبیر<br>گرامی بد آنکس که بودی دلیر<br><br>نه دشمن دراین بوم و بر لانه داشت<br>نه بیگانه جایی در این خانه داشت<br><br>از آنروز دشمن بما چیره گشت<br>که ما را روان و خرد تیره گشت<br><br>از آنروز این خانه ویرانه شد<br>که نان آورش مرد بیگانه شد<br><br><span style="color: rgb(102, 204, 255);">چو ناکس به ده کدخدایی کند</span><br style="color: rgb(102, 204, 255);"><span style="color: rgb(102, 204, 255);">کشاورز باید گدایی کند</span><br><br>به یزدان که گر ما خرد داشتیم<br>کجا این سر انجام بد داشتیم<br><br>بسوزد در آتش گرت جان و تن<br>به از زندگی کردن و زیستن<br><br>اگر مایه زندگی بندگی است<br>دو صد بار مردن به از زندگی است<br><br>بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم<br>برون سر از این بار ننگ آوریم</strong> </p> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://pendarenikeman.blogfa.com/" target="_blank" title="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="7">لینک وبلاگ</font></a></p> text/html 2011-05-06T08:13:45+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما غزل های سید مهدی موسوی http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/61 <div style="text-align: center;"><font size="7"><a href="http://mehdimoosavifans.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank" title="">لینک</a></font> </div> text/html 2011-05-06T08:03:23+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما ترانه شایان نجاتی برای همسرش http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/60 <p> <br></p><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">همسرم، ای شــــاه قلبم<br>همـدم خیال مـــــن باش<br>واسه نرگس های عاشق<br>معنی عاشــق شدن باش</span></p> <br><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *******</span></p> <br><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">تــویی مـــرهم دل من<br>تو شبای بــــی قراری<br>میشکنی فاصله مون و<br>با یه بوســـه ی اناری</span></span></p> <br><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *******</span></p> <br> <br><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">((تو تمــوم آرزومی<br>تــو تمـــوم باور من<br>&nbsp;می نویسم روی قلبم<br>همسرم تاج سر من))</span></p> <br><p> <br></p><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *******</span></p> <br><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">بگو وقــت تلخ گریه<br>شونه هامو کم میاری<br>بگو&nbsp;آرومم تو هستی<br>غمی تو سینه نداری</span></span></p> <br><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *******</span></p> <br><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">بنویس رو سقف خونه<br>ما پرسـتوهای عـشقیم<br>ما دو نیمـــه یه سیبیم<br>با همیم، معنای عشقیم</span></p> <br><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *******</span></p> <br> <br><p><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"> <br><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">((تو تــموم آرزومی<br>تو تمـــوم بــاور من<br>&nbsp;می نویسم روی قلبم<br>همسرم تاج سر من))</span></span></p> <br></span></p> <br><p> <br></p><p> <br></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;">تقدیم به همسرم که </span></p> <br><p dir="rtl"><span style="font-size: small;">همه خوبیها را یکجا همه با هم دارد</span></p> <br><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong>و بانی همه ترانه ها و دلنوشته های منه...</strong></span></span></p> <br><p dir="rtl"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: Arial;">با سپاس فراوان از فرح منصوری ترانه سُرا</span>&nbsp;<span style="font-family: Arial;"> </span></strong></span></p> <br><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong>با سپاس از استاد مهران پور کاشانی</strong></span></span></p> <br><p dir="rtl"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-size: medium;">(شایان نجاتی)</span></span></strong></span></span></p> <br><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://7aseman.ir/" target="_blank" title=""><font size="5">&nbsp; وبلاگ شایان نجاتی</font></a><a href="http://7aseman.ir/" target="_blank" title=""><font size="5"><br></font> </a></div> text/html 2011-04-29T17:41:03+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما ای دبستانی ترین احساس من http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/59 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA"><br></span></span></span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA"><br></span></span></span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">خاطرات کودکی زیباترند </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">یادگاران کهن مانا ترند </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">درسهای سال اول ساده بود </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">آب را بابا به سارا داده بود </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">درس پند آموز روباه وکلاغ </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">روبه مکارو دزد دشت وباغ </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">روز مهمانی کوکب خانم است </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">سفره پر از بوی نان گندم است </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">کاکلی گنجشککی با هوش بود </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">فیل نادانی برایش موش بود </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">با وجود سوز وسرمای شدید </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">ریز علی پیراهن از تن میدرید </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">تا درون نیمکت جا میشدیم </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">ما پرازتصمیم کبری میشدیم </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">پاک کن هایی زپاکی داشتیم </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">یک تراش سرخ لاکی داشتیم </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">دوشمان از حلقه هایش درد داشت </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">گرمی دستان ما از آه بود </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">برگ دفترها به رنگ کاه بود </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">مانده در گوشم صدایی چون تگرگ </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">خش خش جارو ی&nbsp;&nbsp; با پا روی برگ </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">همکلاسیهای من یادم کنید </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">بازهم در کوچه فریادم کنید </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">همکلاسیهای درد ورنج وکار </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">بچه های جامه های وصله دار </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">بچه های دکه خوراک سرد </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">کودکان کوچه اما مرد مرد </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">کاش هرگز زنگ تفریحی نبود </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">جمع بودن بودوتفریقی نبود </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">کاش میشد باز کوچک میشدیم </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">لا اقل یک روز کودک میشدیم </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">یاد آن آموزگار ساده پوش </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">یاد آن گچها که بودش روی دوش </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">ای معلم یاد وهم نامت بخیر </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">یاد درس آب وبابایت بخیر </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">ای دبستانی ترین احساس من</span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">بازگرد این مشقها را خط بزن </span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">ای دبستانی ترین احساس من</span></span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA">بازگرد این مشقها را خط بزن <br></span></span></span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="AR-SA"></span></span></span></strong></span></p><div style="text-align: center;"><font size="5"><a href="http://6080.persianblog.ir/" target="_blank" title="">وبلاگ دوست من بزرگ قهوه خانه</a></font><a href="http://6080.persianblog.ir/" target="_blank" title=""><br></a></div> text/html 2011-03-14T11:06:58+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما عشق http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/58 <div style="text-align: center;"><font size="5">دیگر مرا به عشق<br><br></font><font size="5">&nbsp;قسم&nbsp; نده <br><br>که من<br><br></font><font size="5">&nbsp;عاشق نمی شوم<br><br></font></div> text/html 2011-03-05T21:09:06+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما 15 اسفند تولد یک مادر http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://s1.picofile.com/file/6407443658/0112_2_.jpg" alt="" vspace="0" align="absmiddle" border="0" hspace="0"><br><br><br><br><font style="font-family: courier new,courier,monospace;" size="3"><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="4"><br>تـــــــولــــــدت <br><br>مـــــــــبـــــــارک<br><br>مــــــــا مـــــــــان ِ<br><br>&nbsp;عــــــــــــــزیـــــــــزم</font></font><br></div><div style="text-align: left;"> </div> text/html 2011-03-05T20:36:43+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما دیباچه دات کام http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: center;"><br><font size="6"><a href="http://www.dibache.com/" target="_blank" title="">دیـــبــــاچــــه</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br><font size="4"><br></font><font color="#ffffcc" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 153, 102);"></span></font><font color="#ffffcc" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 153, 102);"> داستان‌های کوتاه، مقاله‌ها، نقدها و ترجمه‌های خود را همراه با مشخصات کامل (نام و شهر سکونت نویسنده و نام اثر) برای ما به نشانی dastan@dibache.com بفرستید.</span></font></div><div style="text-align: left;"> </div> text/html 2011-03-05T20:33:09+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما tamin & adel http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/6407343058/76737_103176566419386_100001811295341_24437_2597566_n.jpg" alt="" vspace="0" align="absmiddle" border="0" hspace="0"></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-03-04T09:13:44+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما ترانه های من http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/53 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Choora%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Choora%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Choora%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"2 Lotus"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} @font-face {font-family:"2 Mitra"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-language:AR-SA;} h1 {mso-style-priority:9; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 1 Char"; mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-line-height-alt:1.0pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:1; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:15.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-family:"2 Lotus"; mso-font-kerning:0pt; mso-bidi-language:AR-SA;} span.Heading1Char {mso-style-name:"Heading 1 Char"; mso-style-priority:9; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 1"; mso-ansi-font-size:15.0pt; mso-bidi-font-size:15.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"2 Lotus"; mso-bidi-language:AR-SA; font-weight:bold;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <h1 style="text-align: center;" dir="RTL"><a name="_Toc242250868"><span style="font-family: &quot;2 Lotus&quot;;" lang="AR-SA"></span></a></h1><h1 style="text-align: center;" dir="RTL"><a name="_Toc242250868"><span style="font-family: &quot;2 Lotus&quot;;" lang="AR-SA"></span></a><span style=""><span style="font-family: &quot;2 Lotus&quot;;" lang="AR-SA"></span></span></h1></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/6407205230/7db2c69b42b04df085f5_279x300.jpg" alt="" vspace="0" align="absmiddle" border="0" hspace="0"><br><m:smallfrac m:val="off"><m:dispdef><m:lmargin m:val="0"><m:rmargin m:val="0"><m:defjc m:val="centerGroup"></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac></div><m:smallfrac m:val="off"><m:dispdef><m:lmargin m:val="0"><m:rmargin m:val="0"><m:defjc m:val="centerGroup"><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><h1 style="text-align: center;" dir="RTL"><a name="_Toc242250868"><span style="font-family: &quot;2 Lotus&quot;;" lang="AR-SA">عشق</span></a><span style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span style=""><span style="font-family: &quot;2 Lotus&quot;;" lang="AR-SA">گذشته</span></span></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">خیلی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">صدا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">تو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">دوست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">دارم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">طرز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">نگاتو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">دوست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">دارم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">وقتی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">آهنگ می‌زنی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">حال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">هوا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">تو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">دوست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">دارم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">حتی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">نباشی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">پیش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">من</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">خاطره‌ها تو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">دوست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">دارم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">عشق</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">گذشته،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">عشق</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">گذشته،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">برگشته</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">من</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">همون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">شعرای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">سوختم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">دوباره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">جون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">گرفته</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">مثل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">یه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">زیبای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">خفته</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">قلبتو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">نشون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">گرفته</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">من</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">همون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">شعرای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">نابم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">که می‌گفتی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">تو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">قدیمات</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">نمی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">دونستی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">میشم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">ماه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">پیشونی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">تو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">رویات</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">شعر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">گذشته،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">شعر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">گذشته،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">برگشته</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><br><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">یاد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">گذشته،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">یاد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">گذشته،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;2 Mitra&quot;;" lang="AR-SA">برگشته<o:p></o:p></span></p> </m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac> text/html 2011-01-14T17:44:00+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما حبیب محمدزاده www.gramafon.persianblog.ir http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: left;"><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img style="width: 464px; height: 671px;" src="http://s1.picofile.com/file/6407434604/719034776.jpg" alt="" vspace="0" align="absmiddle" border="0" hspace="0"></div></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;" class="comemnt_text"><font size="2"><br>مرکز فروش کتاب صفحات گرامافون:<br> حبیب محمدزاده *** شعر فارسی <br><br> کافه هفت : میدان هفت تیر، <br> قبل از پـل کریمخان، خ خردمند جـنوبی <br><br> لطفن اطلاع رسانی فرمایید</font> </div> <div style="text-align: center; font-weight: bold;" class="comemnt_web"><font size="2"><a href="http://www.gramafon.persianblog.ir/" title="وب/وبلاگ" target="_blank">http://www.gramafon.persianblog.ir</a></font></div> text/html 2010-11-24T13:35:10+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما ترانه سینا دوست من http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/50 چندی است عاشقانه قلم می‌زند دلم<BR>از ماجرای چشم تو دم می‌زند دلم<BR>نام تو از شبی که به رگ‌های من دوید<BR>یک در میان برای خودم می‌زند دلم<BR>این را که مردمان ضربان نام کرده‌اند<BR>دست خوش است، برسر غم می‌زند دلم<BR>روزی هزار بار ورق‌های کهنه را<BR>مشتاق و بی‌قرار به هم می‌زند دلم<BR>وقتی به سبز خاطره‌های تو می‌رسد<BR>انگار در بهشت قدم می‌زند دلم<BR><BR>یک شب به خنده گفت چرا داد می‌زنی ؟<BR>این قدر هی نگو که دلم می‌زند دلم<BR>حرفش ادامه داشت که بی اختیار من<BR>گفتم عزیزمن چه کنم؟ می‌زند دلم<BR>آرام برد گوش مرا روی سینه‌اش<BR>دیدم چنین که اوست چه کم می‌زند دلم<BR>دیدم در این قمار، دل او برنده است<BR>دیدم فقط به قدر عدم می‌زند دلم<BR>ماه منظر روی بر ما تاختی <BR>سر عشقی در نهان انداختی <BR>جان و دل از ما برون کردی و بس <BR>عشق را در منظر جان باختی <BR>عشق چیست ؟<BR>ماوای بی معنای جان <BR>تا تو هم دل بردی و بت ساختی <BR>باده را سر میکشم <BR>تا منهای جان خود <BR>سر دل چونست که همچون تاختی <BR>روی تو همچون عقیق کبریاست <BR>مست وبی پروا چرا ؟<BR>از خود نهانی ساختی<BR> text/html 2010-11-19T12:58:00+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما حتما دانلود كنید http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/49 <div style="text-align: center;"><font size="4"><a href="http://hoora.berahma.20upload.net/files/1389/aban2/12901713431.mp3" target="_blank" title="">صدایی زیبا و خالص كه كم پیدا میشه جدیدا</a></font> </div> text/html 2010-11-19T10:38:17+01:00 hoora.berahma.mihanblog.com حورا برهما حوصله http://hoora.berahma.mihanblog.com/post/48 <div style="font-family: wingdings; text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/6416307842/apple.jpg" alt="" vspace="0" align="absmiddle" border="0" hspace="0"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><br>ما هیچ یك<br>&nbsp;<br>در حوصله انتظار نمیگنجیم<br><br>وقتی<br>&nbsp;<br>حتی<br><br>&nbsp;برای خوردن یك سیب<br>&nbsp;<br>تنها میمانیم</font></div> <div style="font-family: wingdings; text-align: center;"><font face="Arial" size="6"></font>&nbsp;</div> <div style="font-family: wingdings; text-align: center;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><font size="3"><strong>از کتاب من عروسکم : حورا برهما<br></strong></font></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"></font>